Ochrana osobných údajov

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov na stránke retrogeria.sk

1.Všeobecné informácie

1.1 Prevádzkovateľom stránky retrogeria.sk je Drogéria u Kovára s.r.o., IČO: 45 641 242, so sídlom Kuklovská 2 , 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 66205/B (ďalej len “Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

1.2 Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Prevádzkovateľ  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

1.3 V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľ, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

1.4 Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje Prevádzkovateľovi poskytuje, disponuje súhlasom so spracovaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

2.Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva

2.1 Za účelom registrácie Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce OÚ dotknutých osôb: meno, emailová adresa, telefón, kontaktné údaje, fakturačné údaje. Právnym základom je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba. Doba spracúvania týchto OÚ je maximálne 5 rokov, ktoré začínajú plynúť po roku, v ktorom sa užívateľ poslednýkrát prihlásil do účtu. OÚ môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; osoby poskytujúce IT služby, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori.
2.2 Za účelom marketingu Prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu a telefónne číslo dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM, ktorým je zasielanie marketingových informácie týkajúcich sa stránky retrogéria.sk, jej užívateľov alebo tretích strán. Doba spracúvania týchto OÚ je maximálne 5 rokov, ktoré začínajú plynúť po roku, v ktorom sa užívateľ poslednýkrát prihlásil do účtu. OÚ môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; osoby poskytujúce IT služby, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori.
2.3 Za účelom komunikácie cez kontaktný formulár prevádzkovateľ spracúva meno, emailovú adresu, prípadne telefónne číslo a iné údaje, ktoré dotknutá osoba uvedie vo voľnom textovom poli v kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania je podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS osoby, ktorá vypĺňa kontaktný formulár. Doba spracúvania týchto OÚ je maximálne 2 roky, ktoré začínajú plynúť po roku, v ktorom sa ukončila komunikácia s dotknutou osobou. OÚ môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona a osoby poskytujúce IT služby.
2.4 Za účelom uplatňovania práv dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva OÚ, ktoré je dotknutá osoby poskytla v proces uplatňovania si svojich práv. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov. Doba spracúvania týchto údajov je 5 rokov, nasledujúce po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená. OÚ môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona a osoby poskytujúce IT služby.

3.Používanie cookies

3.1 Používame technológiu súborov cookies, aby sme vám ponúkli lepšie a viac personalizované webové služby. Údaje uložené prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa používajú na webových stránkach spoločnosti, nikdy neukazujú osobné údaje, na základe ktorých by mohli byť identifikovaní jednotlivci.

3.2 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý váš internetový prehliadač uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite. Súbory cookies tiež zabezpečujú bezpečnejšie a rýchlejšie interakcie s webovými stránkami, pretože si môžu zapamätať Vaše preferencie (napr. prihlasovacie údaje a jazyky) zaslaním informácií, ktoré obsahujú, späť na pôvodné webové stránky (súbor cookie prvej strany) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patria (súbor cookie tretej strany), keď navštívite príslušnú webovú stránku prostredníctvom toho istého koncového zariadenia.
Okrem striktne potrebných technických cookies, nevyhnutných na využívanie webovej stránky si  od Vás žiadame súhlas s používaním súborov cookies prostredníctvom našej cookies vyskakovacej lišty. Do tej doby ako nám konkrétny súhlas neudelíte, nebudeme o Vás Vaše údaje v rozsahu cookies spracúvať. Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami webových stránok sa môžu vyskytnúť problémy.

4.Práva dotknutých osôb

4.1 V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;

 4. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Prevádzkovateľovi poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 6. v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 7. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Prevádzkovateľ vykonával na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 8. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

4.2 Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese obchod@retrogeria.sk alebo formou doporučeného listu doručeného Prevádzkovateľovi na adresu uvedenú v prvom odseku týchto podmienok. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE“ alebo „GDPR“.

4.3 Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

4.4 V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Prevádzkovateľa. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .