V├í┼í n├íkupn├Ż ko┼í├şk
ko┼í├şk je pr├ízdny
vst├║pte do eshopu
DrogÚria obchod:
 Zora´
Zna─Źka:
 

Obchodn├ę podmienky

Obchodn├ę podmienky internetov├ęho obchodu www.retrogeria.sk

 

1. V┼íeobecn├ę ustanovenia

 

1.1.  Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky upravuj├║ pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín vzniknut├ę v s├║vislosti alebo na z├íklade k├║pnej zmluvy, uzatvorenej medzi Pred├ívaj├║cim, ktor├Żm je obchodn├í spolo─Źnos┼ą Drog├ęria u Kov├íra s. r. o. so s├şdlom Kuklovsk├í 2, 841 04 Bratislava, Slovensk├í republika, I─îO: 45641242, DI─î: 2023076110, I─î DPH: SK2023076110, spolo─Źnos┼ą je zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź├şslo 66205/B (─Ćalej len Pred├ívaj├║ci) a Kupuj├║cim, ktorej predmetom je k├║pa a predaj tovaru na internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu Pred├ívaj├║ceho, a to na www.retrogeria.sk.

 ├Üdaje Pred├ívaj├║ceho:

Spolo─Źnos┼ą:Drog├ęria u Kov├íra s. r. o
S├şdlo: Kuklovsk├í 2, 841 04 Bratislava, Slovensk├í republika
I─îO: 45641242, DI─î: 2023076110, I─î DPH: SK2023076110
spolo─Źnos┼ą je zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź├şslo 66205/B

Kontaktn├ę ├║daje:
Tel.: +421 902 282 283
E-mail: obchod@retrogeria.sk

 Bankov├ę ├║daje:
IBAN: SK14 0200 0000 0027 7889 5756, BIC: SUBASKBX, VÚB Banka

IBAN: SK45 1100 0000 0029 2389 1840, BIC: TATRSKBX, TATRA Banka

 Pracovn├í doba:

Pondelok ÔÇô Piatok : od 9:00 hod do 17:00hod.

 1.2. Kupuj├║ci: Fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í objedn├í v internetovom obchode www.retrogeria.sk tovar alebo slu┼żbu a uzavrie s Pred├ívaj├║cim zmluvu na dia─żku prostredn├şctvom komunik├ície na dia─żku ak├Żmi s├║ napr. elektronick├í po┼íta, telef├│n a pod..

1.3. Spotrebite─żom je fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle z├íkona o ochrane spotrebite─ża.

1.4. Zmluvn├ę strany sa dohodli, ┼że Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky Pred├ívaj├║cemu potvrdzuje, ┼że s├║hlas├ş s t├Żm, ┼że tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky sa bud├║ vz┼ąahova┼ą na k├║pnu zmluvu uzavret├║ na internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu www.retrogeria.sk, ktor├Ż prev├ídzkuje Pred├ívaj├║ci, na z├íklade ktor├Żch Pred├ívaj├║ci dod├í tovar prezentovan├Ż na internetov├Żch str├ínkach www.retrogeria.sk Kupuj├║cemu (─Ćalej len k├║pna zmluva) a na v┼íetky vz┼ąahy medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim, ktor├ę vznikli pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy a pri reklam├ícii tovaru.

1.5. Uzatvoren├şm k├║pnej zmluvy Kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito v┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami, ich obsah je mu zn├ímy a s nimi s├║hlas├ş. V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy. V pr├şpade, ┼że Pred├ívaj├║ci a Kupuj├║ci uzatvoria p├şsomn├║ k├║pnu zmluvu, v ktorej si dohodn├║ podmienky odli┼ín├ę od v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok, bud├║ ustanovenia k├║pnej zmluvy uprednostnen├ę pred v┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami.

1.6. Predmetom k├║py na z├íklade k├║pnych zml├║v je tovar, uveden├Ż v z├ív├Ąznom potvrden├ş objedn├ívky zo strany Pred├ívaj├║ceho (ktor├Żm sa uzatv├íra k├║pna zmluva), a to tie produkty alebo slu┼żby, ktor├ę sa nach├ídzaj├║ v ponuke spolo─Źnosti Drog├ęria u Kov├íra s.r.o. pre n├íkup prostredn├şctvom internetovej str├ínky www.retrogeria.sk.

1.7. Pokia─ż pred├ívaj├║ci pon├║ka spolu s k├║pou tovarov ─Ćal┼íie bonusy v podobe dar─Źekov, dodato─Źn├Żch zliav alebo in├Żch v├Żhod viazan├Żch na uskuto─Źnenie n├íkupu, jednotliv├ę v├Żhody nie je mo┼żn├ę kumulova┼ą a/alebo kombinova┼ą pokia─ż nie je v├Żslovne uveden├ę inak. Pred├ívaj├║ci poskytne v tak├Żchto pr├şpadoch kupuj├║cemu mo┼żnos┼ą zvoli┼ą si jeden z pon├║kan├Żch bonusov pod─ża vlastn├ęho v├Żberu.

 2. Sp├┤sob uzatv├írania a storno k├║pnej zmluvy

2.1. Objedn├ívka Kupuj├║ceho je n├ívrhom k├║pnej zmluvy. Objedn├ívku je Kupuj├║ci povinn├Ż zasla┼ą Pred├ívaj├║cemu po┼ítou, e-mailovou spr├ívou alebo vo forme Kupuj├║cim vyplnen├ęho a odoslan├ęho formul├íra na internetovej str├ínke Pred├ívaj├║ceho www.retrogeria.sk. Na z├íklade riadne vyplnenej objedn├ívky kupuj├║ceho prevedie pred├ívaj├║ci overenie jej spr├ívnosti a ├║plnosti. Lehota, po─Źas ktorej je Pred├ívaj├║ci viazan├Ż svojou ponukou tovaru vr├ítane ceny, prezentovan├ęho na str├ínke Pred├ívaj├║ceho, je 24 hod├şn od odoslania akcept├ície o prijat├ş objedn├ívky Kupuj├║cemu. K├║pna zmluva je uzavret├í z├ív├Ązn├Żm akceptovan├şm tohto n├ívrhu na uzavretie k├║pnej zmluvy Kupuj├║ceho Pred├ívaj├║cim (─Ćalej len "objedn├ívka").

2.2. Podmienkou platnosti objedn├ívky je pravdiv├ę a ├║pln├ę vyplnenie registra─Źn├Żm formul├írom po┼żadovan├Żch ├║dajov a n├íle┼żitost├ş, a to: meno a priezvisko Kupuj├║ceho, kontaktn├í osoba, faktura─Źn├í a dodacia adresa, e-mailov├í adresa, telef├│nne ─Ź├şslo, I─îO a DI─î, n├ízov tovaru, po─Źet kusov jednotliv├Żch druhov tovaru, cena tovaru, d├ítum vystavenia objedn├ívky, sp├┤sob ├║hrady, sp├┤sob dopravy alebo prevzatia tovaru. Pred├ívaj├║ci vybavuje objedn├ívky v porad├ş, v akom prich├ídzaj├║.

2.3. Z├ív├Ązn├Żm akceptovan├şm objedn├ívky Pred├ívaj├║cim je vystavenie k├║pnej zmluvy, a to po predch├ídzaj├║com prijat├ş objedn├ívky a po overen├ş dostupnosti a term├şnu dodania tovaru. Akceptovanie vystaven├şm k├║pnej zmluvy je v pr├şpade zadania platby prevodom na bankov├Ż ├║─Źet zasielan├ę e-mailom na uveden├║ e-mailov├║ adresu Kupuj├║ceho, v pr├şpade zadania platby dobierkou je akceptovanie k├║pnej zmluvy zaslan├ę priamo s tovarom Kupuj├║cemu. V pr├şpade, ┼że sa vyskytne ch├Żbaj├║ci tovar, v z├ív├Ąznej objedn├ívky, ktor├Ż nem├í Pred├ívaj├║ci priamo skladom, alebo nem├í dostato─Źn├Ż po─Źet kusov, zmen├ş sa dodanie a podobne, Pred├ívaj├║ci vopred upozorn├ş Kupuj├║ceho a ┼żiada si telefonicky, alebo e-mailom op├Ątovn├ę potvrdenie a akceptovanie upravenej objedn├ívky, v pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci nes├║hlas├ş, m├í pr├ívo objedn├ívku stornova┼ą. 

2.4. Z├ív├Ązn├ę akceptovanie objedn├ívky Pred├ívaj├║cim obsahuje ├║daje o n├ízve, ┼ípecifik├ícii tovaru, ktor├ęho predaj je predmetom k├║pnej zmluvy, ─Ćalej ├║daje o cene tovaru alebo in├Żch slu┼żb├ích, n├ízov a ├║daje o mieste, kde m├í by┼ą tovar dodan├Ż a ├║daje o cene, podmienkach, sp├┤sobe a term├şne prepravy tovaru do dohodnut├ęho miesta doru─Źenia tovaru pre kupuj├║ceho, pr├şpadne in├ę ├║daje. 

2.5. V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci odo┼íle objedn├ívku v pracovn├Ż de┼ł od 8:00 - 12:00, m├í pr├ívno objedn├ívku stornova┼ą (zru┼íi┼ą) do 14tej hodiny dan├ęho pracovn├ęho d┼ła. V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci odo┼íle objedn├ívku v pracovn├Ż de┼ł od 12:01 do 12:00 nasleduj├║ceho pracovn├ęho d┼ła, m├í pr├ívo stornova┼ą (zru┼íi┼ą) objedn├ívku do 14tej hodiny v ten nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł od odoslania objedn├ívky. Objedn├ívku je mo┼żn├ę stornova┼ą iba p├şsomnou formou (faxom, e-mailovou spr├ívou alebo po┼ítou), vo v├Żnimo─Źn├Żch pr├şpadoch telefonicky po dohovore s pracovn├şkom spolo─Źnosti Drog├ęria u Kov├íra s.r.o.. Potvrdenie stornovania objedn├ívky ozn├ími Pred├ívaj├║ci Kupuj├║cemu p├şsomnou formou (faxom, e-mailovou spr├ívou alebo po┼ítou), vo v├Żnimo─Źn├Żch pr├şpadoch telefonicky. V pr├şpade tak├ęhoto zru┼íenia objedn├ívky Pred├ívaj├║ci ne├║─Źtuje Kupuj├║cemu ┼żiadne n├íklady, pokuty a ani in├ę poplatky s├║visiace so stornom objedn├ívky. V pr├şpade, ┼że za tovar Kupuj├║ci u┼ż zaplatil, Pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu u┼ż zaplaten├║ k├║pnu cenu alebo jej ─Źas┼ą v lehote 14 dn├ş bezhotovostn├Żm prevodom na bankov├Ż ├║─Źet ur─Źen├Ż Kupuj├║cim na adresu Kupuj├║ceho, pokia─ż sa Kupuj├║ci a Pred├ívaj├║ci nedohodn├║ inak.

2.6. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż neakceptova┼ą objedn├ívku Kupuj├║ceho, ak z d├┤vodu vypredania z├ísob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopn├Ż doda┼ą tovar Kupuj├║cemu v lehote ur─Źenej t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami alebo v cene, ktor├í je uveden├í v internetovom obchode, pokia─ż sa s Kupuj├║cim nedohodne na n├íhradnom plnen├ş. O neakceptovan├ş objedn├ívky Pred├ívaj├║ci informuje Kupuj├║ceho telefonicky, po┼ítou alebo e-mailov├║ spr├ívou.

3. Pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín

3.1. Pr├íva a povinnosti Pred├ívaj├║ceho

3.1.1. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż doda┼ą na z├íklade z├ív├Ąznej akcept├ície objedn├ívky Kupuj├║cemu tovar v dohodnutom mno┼żstve, kvalite a term├şne a zabali┼ą ho alebo vybavi┼ą na prepravu sp├┤sobom potrebn├Żm na jeho uchovanie, ochranu a zabezpe─Źi┼ą, aby dodan├Ż tovar sp─║┼łal platn├ę pr├ívne predpisy. ─Äalej je Pred├ívaj├║ci povinn├Ż odovzda┼ą najnesk├┤r spolu s tovarom v p├şsomnej alebo elektronickej forme v┼íetky doklady potrebn├ę na prevzatie a u┼ż├şvanie tovaru.

3.1.2. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo na riadne a v─Źasn├ę zaplatenie k├║pnej ceny od Kupuj├║ceho za dodan├Ż tovar.

3.2. Pr├íva a povinnosti Kupuj├║ceho

3.2.1. Kupuj├║ci je povinn├Ż prevzia┼ą zak├║pen├Ż alebo objednan├Ż tovar, zaplati┼ą Pred├ívaj├║cemu dohodnut├║ k├║pnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vr├ítane n├íkladov na doru─Źenie tovaru a nepo┼íkodzova┼ą dobr├ę obchodn├ę meno pred├ívaj├║ceho. Kupuj├║ci je povinn├Ż potvrdi┼ą v dodacom liste prevzatie tovaru svoj├şm podpisom alebo podpisom n├şm poverenej osoby.

3.2.2. Kupuj├║ci m├í pr├ívo na dodanie v mno┼żstve, kvalite, term├şne a mieste dohodnutom zmluvn├Żmi stranami v z├ív├Ąznej akcept├ícii objedn├ívky.

4. Dodacie podmienky

4.1. Tovar je pred├ívan├Ż pod─ża pon├║kan├Żch katal├│gov Pred├ívaj├║ceho, umiestnen├Żch na internetov├Żch str├ínkach www.retrog├ęria.sk.

4.2. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż splni┼ą objedn├ívku kupuj├║ceho a doda┼ą mu tovar v lehote uvedenej v z├ív├Ąznej akcept├ícii objedn├ívky. Miestom dodania tovaru je miesto uveden├ę v z├ív├Ąznej akcept├ícii objedn├ívky Pred├ívaj├║cim, ak sa zmluvn├ę strany nedohodn├║ v k├║pnej zmluve inak. Kupuj├║ci je povinn├Ż prevzia┼ą tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktor├ę je uveden├ę v akcept├ícii objedn├ívky Kupuj├║ceho Pred├ívaj├║cim.

 4.3. V pr├şpade, ┼że hroz├ş ome┼íkanie dodania tovaru v d├┤sledku nepredv├şdate─żn├Żch okolnost├ş nezavinen├Żch Pred├ívaj├║cim (napr. ┼żiveln├ę udalosti, nedodr┼żanie lehoty dod├ívky od v├Żrobcu, zahrani─Źn├ęho dod├ívate─ża, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Pred├ívaj├║ci povinn├Ż bezodkladne informova┼ą Kupuj├║ceho o tejto skuto─Źnosti p├şsomnou formou ( faxom, e-mailovou spr├ívou, alebo po┼ítou) alebo telefonicky a dohodn├║┼ą s n├şm n├íhradn├║ (pred─║┼żen├║) lehotu dodania tovaru. Ak Kupuj├║ci nes├║hlas├ş s touto n├íhradn├ę (pred─║┼żenou) lehotou, m├┤┼że od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, o ─Źom p├şsomne (faxom, e-mailov├║ spr├ívou alebo po┼ítou) informuje pred├ívaj├║ceho.

 4.4. Doru─Źenie bal├şka Kupuj├║cemu kuri├ęrskou spolo─Źnos┼ąou GLS

 4.4.1. Objedn├ívku zasiela Pred├ívaj├║ci Kupuj├║cemu prostredn├şctvom kuri├ęrskej spolo─Źnosti GLS v maxim├ílnej hmotnosti bal├şka 40kg. Pri objedn├ívkach s prevy┼íuj├║cou hmotnos┼ąou bal├şka si Pred├ívaj├║ci vyhradzuje pr├ívo zmeni┼ą cenu za dopravu pod─ża cenn├şka kuri├ęrskej spolo─Źnosti GLS a vzniknut├Żch ostatn├Żch n├íkladov spojen├Żch s prepravou.

 4.4.2. Pri bal├şkoch do 40kg v├íhy, ktor├ę boli uhraden├ę Kupuj├║cim prostredn├şctvom bankov├ęho prevodu, si Pred├ívaj├║ci ├║─Źtuje poplatok (za doru─Źenie bal├şka) vo v├Ż┼íke 4,90 ÔéČ. Pri platbe za bal├şk priamo kuri├ęrskej spolo─Źnosti GLS (na dobierku - platba v hotovosti kuri├ęrovi)  si Pred├ívaj├║ci ├║─Źtuje poplatok za doru─Źenie bal├şka vo v├Ż┼íke 4,90 ÔéČ.

 4.4.3. V pr├şpade, ┼że Pred├ívaj├║ci doprav├ş tovar Kupuj├║cemu na miesto ur─Źen├ę v k├║pnej zmluve Kupuj├║cim, Kupuj├║ci je povinn├Ż prevzia┼ą tovar osobne alebo zabezpe─Źi┼ą, aby tovar prevzala osoba, ktor├║ splnomocn├ş pre pr├şpad svojej nepr├ştomnosti na prevzatie tovaru uveden├ęho v k├║pnej zmluve a podp├şsa┼ą protokol o doru─Źen├ş a odovzdan├ş tovaru. Dodanie tovaru je uskuto─Źnen├ę jeho odovzdan├şm Kupuj├║cemu alebo odovzdan├şm tovaru na prepravu prv├ęmu prepravcovi alebo odmietnut├şm prevzatia tovaru, ktor├ę dopravca vyzna─Ź├ş v protokole o doru─Źen├ş a odovzdan├ş tovaru.

4.4.4. Kupuj├║ci je povinn├Ż skontrolova┼ą z├ísielku, najm├Ą tovar ako aj jeho obal a tie┼ż po─Źet bal├şkov pod─ża dodacieho listu hne─Ć pri prevzat├ş tovaru. V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci zist├ş rozdiel v po─Źte bal├şkov, alebo ┼że tovar resp. obal tovaru je mechanicky po┼íkoden├Ż, je povinn├Ż t├║to skuto─Źnos┼ą ozn├ími┼ą dopravcovi a za jeho pr├ştomnosti skontrolova┼ą stav tovaru. V pr├şpade zistenia po┼íkodenia tovaru, alebo ch├Żbaj├║ceho bal├şka, je povinn├Ż Kupuj├║ci zap├şsa┼ą t├║to skuto─Źnos┼ą do dodacieho listu prepravcu a tie┼ż vyhotovi┼ą p├şsomn├Ż z├íznam - reklam├íciu o rozsahu a povahe po┼íkodenia tovaru, resp. spresnenie ch├Żbaj├║ceho bal├şka, ktor├ę potvrd├ş aj prepravca. Ak je to technicky mo┼żn├ę, Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu k reklam├ícii prilo┼żi┼ą aj fotodokument├íciu po┼íkodenia a zasla┼ą e-mailom alebo po┼ítou spolu s p├şsomn├Żm z├íznamom Pred├ívaj├║cemu.

 4.5. Osobn├ę prevzatie bal├şka Kupuj├║cim v priestoroch Pred├ívaj├║ceho

 4.5.1. Kupuj├║ci m├í pr├ívo zvoli┼ą si na dodanie tovaru osobn├Ż odber na n├şm zvolenom odbernom mieste. Pred├ívaj├║ci vyzve Kupuj├║ceho telefonicky alebo e-mailom k vyzdvihnutiu z├ív├Ąznej objedn├ívky.  Kupuj├║ci si n├ísledne prevezme objedn├ívku na n├şm vopred zvolenom odbernom mieste  Pred├ívaj├║ceho. Adresy odbern├Żch miest Pred├ívaj├║ceho:

RETROG├ëRIA Fedinova ulica ─Ź.12, Bratislava:

V ─Źasoch :Pondelok ÔÇô Piatok : od 8:00 do 18:00 hod. Sobota: 8:00- 12:30 hod.

RETROG├ëRIA Nev├Ądzova ulica ─Ź.6, Bratislava  v OC Retro na 1.poschod├ş oproti po┼íte

V ─Źasoch: Pondelok-Sobota: od 8:00 do 20:00hod., Nede─ża:od 10:00 do 19:00

RETROG├ëRIA Pribi┼íova 4 - Dlh├ę Diely, Bratislava

v ─Źasoch: Pondelok - Piatok: od 9:00 do 18:30, Sobota: od 8:30 do12:30

Pri osobnom odbere si Pred├ívaj├║ci ne├║─Źtuje poplatky spojen├ę s dodan├şm tovaru.

 4.6. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż vyzva┼ą Kupuj├║ceho na prevzatie tovaru pred uplynut├şm lehoty dohodnutej v k├║pnej zmluve.

 4.7. Dodacia lehota za─Ź├şna plyn├║┼ą d┼łom potvrdenia z├ív├Ąznej objedn├ívky Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim, ktor├í obsahuje v┼íetky potrebn├ę ├║daje na jej vybavenie. V pr├şpade ak tovar nevieme doda┼ą kompletne pod─ża objedn├ívky (nie je skladom niektor├Ż tovar v objednanom po─Źte) informujeme o tom z├íkazn├şka telefonicky alebo e-mailom. V takomto pr├şpade bude objedn├ívka odoslan├í Kupuj├║cemu a┼ż po ods├║hlasen├ş o zmene stavu objedn├ívky u Kupuj├║ceho.

 4.8. S├║─Źas┼ąou ka┼żdej vybavenej a doru─Źenej objedn├ívky je da┼łov├Ż doklad- fakt├║ra.

 5. K├║pna cena

 5.1. Kupuj├║ci je povinn├Ż zaplati┼ą Pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu tovaru vo v├Ż┼íke pod─ża z├ív├Ąznej akcept├ície objedn├ívky Pred├ívaj├║cim (─Ćalej len k├║pna cena) a n├íklady na doru─Źenie tovaru, a to formou hotovostnej platby v ur─Źenej prev├ídzkarni pred├ívaj├║ceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostn├Żm prevodom na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho, uveden├Ż v z├ív├Ąznej akcept├ícii objedn├ívky Pred├ívaj├║cim.

5.2. V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci zaplat├ş Pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu bezhotovostn├Żm prevodom, za de┼ł platby sa pova┼żuje de┼ł, kedy bola cel├í k├║pna cena prip├şsan├í na ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho. Kupuj├║ci je povinn├Ż zaplati┼ą Pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu za dohodnut├Ż tovar najnesk├┤r pri prevzat├ş tovaru, ak sa Kupuj├║ci a Pred├ívaj├║ci v k├║pnej zmluve nedohodli inak. V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci nezaplat├ş za tovar Pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu dohodnut├║ v k├║pnej zmluve, Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy a Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż po┼żadova┼ą vr├ítenie k├║pnej ceny alebo jej ─Źasti len v s├║lade s platn├Żmi pr├ívnymi predpismi.

 5.3. Ceny v internetovom obchode s├║ uveden├ę v EUR vr├ítane DPH. Ceny tovaru s├║ uv├ídzan├ę bez poplatkov za dopravu. Zv├Żhodnen├ę (ak─Źn├ę) ceny a ponuky tovaru s├║ zrete─żne ozna─Źen├ę. Platnos┼ą zv├Żhodnenej ceny tovaru trv├í do vypredania z├ísob tohto tovaru alebo po─Źas trvania doby uvedenej pri zv├Żhodnenej cene tohto tovaru.

 5.4. Nebezpe─Źenstvo ┼íkody na tovare prech├ídza na Kupuj├║ceho v ─Źase, ke─Ć prevezme tovar od Pred├ívaj├║ceho.

 6. Zodpovednos┼ą za vady tovaru

 6.1. Ak sa jedn├í o vadu, ktor├║ mo┼żno odstr├íni┼ą, m├í Kupuj├║ci pr├ívo, aby bola bezplatne, v─Źas a riadne odstr├ínen├í. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vadu bez zbyto─Źn├ęho odkladu odstr├íni┼ą. Kupuj├║ci m├┤┼że namiesto odstr├ínenia vady po┼żadova┼ą v├Żmenu veci, alebo ak sa vada t├Żka len s├║─Źasti veci, v├Żmenu s├║─Źasti, ak t├Żm Pred├ívaj├║cemu nevznikn├║ neprimeran├ę n├íklady vzh─żadom na cenu tovaru alebo z├íva┼żnos┼ą vady. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że v┼żdy namiesto odstr├ínenia vady vymeni┼ą vadn├║ vec za bezvadn├║, ak to Kupuj├║cemu nesp├┤sob├ş z├íva┼żn├ę ┼ąa┼żkosti. Ak ide o vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni tomu, aby sa vec mohla riadne u┼ż├şva┼ą ako vec bez vady, m├í kupuj├║ci pr├ívo na v├Żmenu veci alebo m├í pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą. Tie ist├ę pr├íva prisl├║chaj├║ Kupuj├║cemu, ak ide s├şce o odstr├ínite─żn├ę vady, ak v┼íak kupuj├║ci nem├┤┼że pre op├Ątovn├ę vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd vec riadne u┼ż├şva┼ą. Ak ide o in├ę neodstr├ínite─żn├ę vady, m├í Kupuj├║ci pr├ívo na primeran├║ z─żavu z ceny veci.

7. Reklama─Źn├Ż poriadok

 7.1. Pred├ívaj├║ci zodpoved├í za vady tovaru, ktor├ę zavinil v├Żrobca, dod├ívate─ż alebo pred├ívaj├║ci. Kupuj├║ci je povinn├Ż n├írok zo zodpovednosti za vady tovaru (─Ćalej len "reklam├ície") bezodkladne uplatni┼ą u pred├ívaj├║ceho pod─ża platn├ęho reklama─Źn├ęho poriadku.

 7.2. Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky Pred├ívaj├║cemu potvrdzuje, ┼że bol prostredn├şctvom t├Żchto obchodn├Żch podmienok obozn├ímen├Ż, kde mo┼żno reklam├íciu uplatni┼ą v s├║lade s ust ┬ž 18 ods 1 z├íkona SR ─Ź 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża (─Ćalej len "z├íkon o ochrane spotrebite─ża").

 7.3. Tento reklama─Źn├Ż poriadok sa vz┼ąahuje na tovar zak├║pen├Ż Kupuj├║cim od Pred├ívaj├║ceho vo forme elektronick├ęho obchodu na internetov├Żch str├ínkach www.retrogeria.sk. Reklama─Źn├Ż poriadok v tejto podobe je platn├Ż pre v┼íetky obchodn├ę pr├şpady. Z├ísady a postup pri vybavovan├ş reklam├íci├ş vych├ídzaj├║ z Ob─Źianskeho z├íkonn├şka SR ─Ź 40/1964 Zb., Z├íkona SR ─Ź 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho.

 7.4. Z├íruka za─Ź├şna plyn├║┼ą d┼łom prevzatia tovaru Kupuj├║cim. Na tovar je poskytovan├í z├íruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Ak je na pred├ívanej veci, jej obale alebo n├ívode k nej pripojenom vyzna─Źen├í lehota na pou┼żitie (pri potravin├ích d├ítum spotreby alebo d├ítum minim├ílnej trvanlivosti), kon─Ź├ş sa z├íru─Źn├í doba na tieto veci uplynut├şm tejto lehoty.

 7.5. Kupuj├║ci je povinn├Ż vykona┼ą prehliadku tovaru pri preberan├ş tovaru.

 7.6. Z h─żadiska ┼żivotnosti tovaru je d├┤le┼żit├ę dodr┼żiava┼ą n├ívod na pou┼żitie, ktor├Ż mu bol spolu s tovarom dodan├Ż.

 7.7. Ak tovar vykazuje vady, m├í Kupuj├║ci pr├ívo uplatni┼ą reklam├íciu u Pred├ívaj├║ceho, a to osobne, p├şsomne po┼ítou alebo e-mailovou spr├ívou. Kupuj├║ci je povinn├Ż reklamova┼ą vady tovaru u Pred├ívaj├║ceho bez zbyto─Źn├ęho odkladu ihne─Ć po ich zisten├ş. Kupuj├║ci v reklam├ícii uvedie svoje identifika─Źn├ę ├║daje, ─Ź├şslo dokladu o zaplaten├ş, presne ozna─Ź├ş druh tovaru a rozsah v├íd tovaru, ako sa vady tovaru prejavuj├║, ak├Ż n├írok zo zodpovednosti v├íd tovaru si zvolil, pr├şpadne v r├ímci svojich technick├Żch mo┼żnost├ş je opr├ívnen├Ż pripoji┼ą fotodokument├íciu vady, a doru─Ź├ş reklam├íciu na adresu Pred├ívaj├║ceho. Vzorov├Ż reklama─Źn├Ż formul├ír m├┤┼że po vy┼żiadan├ş zasla┼ą Pred├ívaj├║ci Kupuj├║cemu prostredn├şctvom e-mailu. Formul├ír m├┤┼że Kupuj├║ci vy┼żiada┼ą telefonicky alebo e-mailom. Pre tento ├║─Źel m├┤┼że pou┼żi┼ą nasledovn├ę kontakty:
E-mail: obchod@retrogeria.sk
Poštová adresa:
Drog├ęria u Kov├íra s. r. o.
Fedinova 12
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Osobn├ę reklam├ície m├í pr├ívo Kupuj├║ci uplatni┼ą v prev├ídzke internetov├ęho obchodu www.retrogeria.sk na adrese Retrog├ęria, Fedinova 12, 851 01 Bratislava po─Źas pracovn├Żch dn├ş v ─Źase od 9:00h do 17:00h.

 7.8. Za─Źiatok reklama─Źn├ęho konania je z├írove┼ł d┼łom uplatnenia reklam├ície.

7.9. 
Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż za ├║─Źelom zr├Żchlenia pos├║denie reklam├ície v r├ímci svojich technick├Żch mo┼żnost├ş zhotovi┼ą fotodokument├íciu vady a zasla┼ą ju spolu s reklam├íciou vady Pred├ívaj├║cemu. Pred├ívaj├║ci, alebo ur─Źen├í osoba, m├í pr├ívo pos├║di┼ą vady aj na z├íklade fotodokument├ície.

 7.10. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż po┼żiada┼ą Kupuj├║ceho, aby na ├║─Źely pos├║denia vady reklamovan├Ż tovar doru─Źil na adresu ur─Źen├║ Pred├ívaj├║cim. V pr├şpade doru─Źovania tovaru na ur─Źen├ę miesto Kupuj├║ci doru─Ź├ş tovar tak, aby nedo┼ílo k jeho po┼íkodeniu. Tovar zaslan├Ż na dobierku Pred├ívaj├║ci nepreber├í.

 7.11. Pred├ívaj├║ci, alebo Pred├ívaj├║cim ur─Źen├í osoba, vyd├í Kupuj├║cemu potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupuj├║cim, a to vo forme e-mailovej spr├ívy, alebo v p├şsomnej forme.

 7.12. Na z├íklade rozhodnutia Kupuj├║ceho, ktor├ę zo svojich pr├ív pod─ża bodu 6.1. t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok v zmysle ust ┬ž 622 a ust. ┬ž 623 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka SR uplat┼łuje, je Pred├ívaj├║ci alebo ur─Źen├í osoba povinn├í ur─Źi┼ą sp├┤sob vybavenia reklam├ície. Pred├ívaj├║ci rozhodne o reklam├ícii ihne─Ć, v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch do 3 pracovn├Żch dn├ş. V od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch, najm├Ą ak sa vy┼żaduje zlo┼żit├ę technick├ę zhodnotenie stavu v├Żrobku, najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Vybavenie reklam├ície nesmie trva┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Po uplynut├ş lehoty na vybavenie reklam├ície m├í Kupuj├║ci pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą alebo m├í pr├ívo na v├Żmenu tovaru za nov├Ż tovar.

 7.13. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vybavi┼ą reklam├íciu a ukon─Źi┼ą reklama─Źn├ę konanie jedn├Żm z nasleduj├║cich sp├┤sobov:
-Odovzdan├şm opraven├ęho tovaru Kupuj├║cemu.
-V├Żmenou tovaru.
-Vr├íten├şm k├║pnej ceny.
-Vyplaten├şm primeranej z─żavy z ceny tovaru
- Od├┤vodnen├Żm zamietnut├şm reklam├ície tovaru.

 7.14. O v├Żsledku reklam├ície bude Kupuj├║ci informovan├Ż bezprostredne po ukon─Źen├ş reklama─Źn├ęho konania prostredn├şctvom e-mailovej spr├ívy, resp. po┼ítou a z├írove┼ł mu bude doru─Źen├Ż prostredn├şctvom e-mailu, resp. po┼ítou spolu s tovarom doklad o vybaven├ş reklam├ície.

 7.15. Pokia─ż ide o odstr├ínite─żn├║ vadu, bude reklam├ícia vybaven├í v z├ívislosti od rozhodnutia Kupuj├║ceho nasleduj├║cim sp├┤sobom:
a)Pred├ívaj├║c izabezpe─Ź├ş odstr├ínenie vady alebo
b) Pred├ívaj├║ci vadn├Ż tovar vymen├ş.

 7.16. Pokia─ż sa jedn├í o vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni tomu, aby sa tovar mohol riadne u┼ż├şva┼ą ako tovar bez vady, alebo sa jedn├í o jednu viackr├ít opakovan├║ odstr├ínite─żn├║ vadu, alebo o v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet r├┤znych odstr├ínite─żn├Żch v├íd, ktor├ę br├ínia tomu, aby mohol by┼ą tovar riadne u┼ż├şvan├Ż ako bez vady, Pred├ívaj├║ci vybav├ş v z├ívislosti od rozhodnutia Kupuj├║ceho nasleduj├║cim sp├┤sobom:
a) v├Żmenou tovaru za rovnak├Ż tovar alebo
b)Kupuj├║ci m├í pr├ívo na primeran├║ z─żavu z ceny tovaru alebo
c) v├Żmenou tovaru za in├Ż tovar s rovnak├Żmi technick├Żmi parametrami v pr├şpade ┼że nie je mo┼żn├ę vymeni┼ą tovar za rovnak├Ż tovar,alebo
d) ak Kupuj├║ci od k├║pnej zmluvy odst├║pi, vybav├ş Pred├ívaj├║ci reklam├íciu za vadn├Ż tovar a vr├íti Kupuj├║cemu zaplaten├║ k├║pnu cenu.

 7.17. Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uhradi┼ą Kupuj├║cemu dodato─Źn├ę n├íklady, ak si Kupuj├║ci v├Żslovne zvolil in├Ż sp├┤sob doru─Źenia, ako je najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż Pred├ívaj├║cim. Dodato─Źn├Żmi n├íkladmi sa rozumie rozdiel medzi n├íkladmi na doru─Źenie, ktor├ę si zvolil Kupuj├║ci, a n├íkladmi na najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia pon├║kan├Ż pred├ívaj├║cim.

 7.18. Vybavenie reklam├ície sa vz┼ąahuje len na vady uveden├ę Kupuj├║cim pri uplatnen├ş reklam├ície.

 8. Odst├║penie od zmluvy, storno

 8.1. V s├║lade s ustanoven├şm ┬ž7 odst. 1 z├íkona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri podomovom predaji a z├ísielkovom predaji v platnom znen├ş, m├í Kupuj├║ci pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy do 14 pracovn├Żch dn├ş od prevzatia tovaru bez uvedenia d├┤vodu.

 8.2. Kupuj├║ci m├┤┼że uplatni┼ą pr├ívo na odst├║penie od zmluvy v listinnej podobe (zaslan├şm na adresu pred├ívaj├║ceho uveden├ęho v kontaktoch) alebo prostredn├şctvom e-mailu zaslan├şm formul├íra na odst├║penie od zmluvy.

 8.3. Lehota na odst├║penie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovan├║, ak ozn├ímenie o odst├║pen├ş zmluvy bolo odoslan├ę Pred├ívaj├║cemu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty pod─ża ┬ž 7 ods. 1 z├íkona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri podomovom predaji a z├ísielkovom predaji v platnom znen├ş. Kupuj├║ci je povinn├Ż najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od zmluvy zasla┼ą tovar sp├Ą┼ą alebo ho odovzda┼ą Pred├ívaj├║cemu na adrese s├şdla spolo─Źnosti.

8.4. Pri odst├║pen├ş od zmluvy zn├í┼ía Kupuj├║ci iba n├íklady na vr├ítenie tovaru Pred├ívaj├║cemu alebo osobne poverenej Pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru a/alebo n├íklady na vr├ítenie tovaru, ktor├Ż vzh─żadom na jeho povahu nie  je mo┼żn├ę vr├íti┼ą prostredn├şctvom po┼íty.

8.5. Odst├║pen├şm od zmluvy s├║ si zmluvn├ę strany povinn├ę vr├íti┼ą navz├íjom poskytnut├ę plnenia. Kupuj├║ci zodpoved├í za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku tak├ęho zaobch├ídzania s tovarom, ktor├ę je nad r├ímec zaobch├ídzania potrebn├ęho na zistenie vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy vr├íti┼ą Kupuj├║cemu v┼íetky platby, ktor├ę od neho prijal na z├íklade zmluvy alebo v s├║vislosti s ┼łou. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vr├íti┼ą Kupuj├║cemu tieto platby rovnak├Żm sp├┤sobom, ak├Ż pou┼żil Kupuj├║ci pri svojej platbe. T├Żm nie je dotknut├ę pr├ívo Kupuj├║ceho dohodn├║┼ą sa s Pred├ívaj├║cim na inom sp├┤sobe platby.

8.6. Pri odst├║pen├ş od zmluvy Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą Kupuj├║cemu tieto platby pred t├Żm, ako mu je tovar doru─Źen├Ż alebo k├Żm Kupuj├║ci nepreuk├í┼że zaslanie tovaru sp├Ą┼ą Pred├ívaj├║cemu, iba┼że Pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby.

 


 

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

  

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

- Spolo─Źnosti Drog├ęria u Kov├íra s. r. o. (Kuklovsk├í 2, 841 04 Bratislava, I─îO: 45641242, I─îDPH: SK2023076110)

 

- T├Żmto oznamujem, ┼że odstupujem od zmluvy na tento tovar: ............................................................................... 

 

- Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................................

 

-Meno a priezvisko spotrebite─ża/spotrebite─żov* ...............................................................................

 

- Adresa spotrebite─ża/spotrebite─żov* ...............................................................................

 

- Podpis spotrebite─ża/spotrebite─żov*(iba ak sa formul├ír pod├íva v listinnej podobe) ...............................................................................

 

- Dátum ...............................................................................

*nehodiace sa vy─Źiarknite

 

 

 


9. Ochrana osobn├Żch ├║dajov

 9.1. Osobn├ę ├║daje s├║ sprac├║van├ę v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 122/2013 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov. Pred├ívaj├║ci neposkytuje osobn├ę ├║daje Kupuj├║ceho tretej osobe, okrem prepravnej spolo─Źnosti pre doru─Źenie tovaru alebo slu┼żieb, alebo ┼ít├ítnym org├ínom v pr├şpade kontroly.

 9.2. Pred├ívaj├║ci od Kupuj├║ceho z├şskava nasledovn├ę osobn├ę ├║daje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doru─Źenie, telef├│nne ─Ź├şslo a e-mailov├í adresa. Poskytnut├ę ├║daje Kupuj├║cim s├║ sprac├║van├ę za ├║─Źelom korektn├ęho vybavenia Va┼íej objedn├ívky.

 9.3. Ak Kupuj├║ci s├║hlasil so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov pri registr├ícii v internetovom obchode www.retrogeria.sk na marketingov├ę ├║─Źely, s├║hlasil so zasielan├şm predov┼íetk├Żm e-mailov├Żch spr├ív na kontaktn├║ e-mailov├║ adresu, telefonick├Żm kontaktovan├şm alebo zasielan├şm adresnej po┼íty na kontaktn├║ adresu. Svoj s├║hlas m├┤┼że Kupuj├║ci kedyko─żvek p├şsomne odvola┼ą zaslan├şm Odvolania so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov, pri─Źom tieto okam┼żite blokujeme alebo likvidujeme.

 9.4. Ak Kupuj├║ci s├║hlasil so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov pri registr├ícii v internetovom obchode s registr├íciou vo vernostnom programe, s├║hlasil so zhroma┼żden├şm z├şskan├Żch osobn├Żch ├║dajov  vr├ítane inform├íci├ş o objedn├ívkach za ├║─Źelom poskytnutia zliav. Svoj s├║hlas m├┤┼że Kupuj├║ci kedyko─żvek p├şsomne odvola┼ą zaslan├şm Odvolania so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov.

 10. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

10.1. Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky sa riadia platn├Żmi z├íkonmi Slovenskej republiky. V texte sa pre ozna─Źenie Slovensk├í republiky pou┼ż├şva ozna─Źenie SR. Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky platia v znen├ş uvedenom na internetovej str├ínke Pred├ívaj├║ceho v de┼ł odoslania elektronickej objedn├ívky, ak nie je medzi oboma stranami vyslovene dohodnut├ę inak. Odoslan├şm elektronickej objedn├ívky Kupuj├║ci bez v├Żhrad akceptuje v┼íetky ustanovenia t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok v znen├ş platnom v de┼ł odoslania tejto objedn├ívky. Zmluvn├ę strany sa dohodli, ┼że plne uzn├ívaj├║ elektronick├║ formu komunik├ície, najm├Ą prostredn├şctvom elektronickej po┼íty a internetovej siete ako platn├║ a z├ív├Ązn├║ pre obe zmluvn├ę strany. V pr├şpade, ┼że je k├║pna zmluva uzatvoren├í v p├şsomnej forme, ak├íko─żvek jej zmena mus├ş ma┼ą p├şsomn├║ formu.

 10.2. Kupuj├║ci prehlasuje, ┼że sa pred vyplnen├şm objedn├ívky zozn├ímil s t├Żmito v┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami a ┼że s nimi v plnom rozsahu s├║hlas├ş. V pr├şpade, ┼że sa preuk├í┼żu niektor├ę ustanovenia t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok ako neplatn├ę alebo nevyn├║tite─żn├ę, a to celkom alebo ─Źiasto─Źne, platnos┼ą a vym├íhate─żnos┼ą ostatn├Żch ustanoven├ş a zvy┼ín├ę ─Źasti pr├şslu┼ín├ęho ustanovenia t├Żm zost├ívaj├║ nedotknut├ę.

10.3. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok, pri─Źom pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín sa riadia v┼żdy v┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami platn├Żmi a ├║─Źinn├Żmi v momente odoslania objedn├ívky Kupuj├║ceho Pred├ívaj├║cemu. Povinnos┼ą p├şsomn├ęho ozn├ímenia zmeny v t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach je splnen├í umiestnen├şm na internetovej str├ínke www.retrog├ęria.sk

 10.4. Org├ínom dozoru je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia.

 

Obchodn├ę podmienky platia od 23.5.2014

 

  •  Ods├║hlasen├şm obchodn├Żch podmienok ude─żujem t├Żmto s├║hlas so spracovan├şm mojich ├║dajov pod─ża z├íkona o ochrane osobn├Żch spolo─Źnosti Drog├ęria u Kov├íra s.r.o. na ├║─Źely marketingov├Żch slu┼żieb. Tento s├║hlas je mo┼żn├ę kedyko─żvek p├şsomne odvla┼ąa je na dobu ur─Źit├║ a to 5 rokov.